Voľné pracovné miesta

Upratovačka

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 15. 05. 2024 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Upratovačka. Uvedené miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú – zastupovanie dlhodobej PN.

Pracovná náplň:
vykonávanie upratovacích prác vonkajších a vnútorných priestorov školy, udržiavanie zelene v areáli školy.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov)
 • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Ďalšie požiadavky:

 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • precíznosť
 • fyzická zdatnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Platová trieda závisí od dosiahnutého vzdelania a platový stupeň podľa odpracovaných rokov (od 750,00 € do 833,50  €).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: katarina.paucova@sostke.sk do 31. 05. 2023.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 055/622 80 31  Katarína Paucová, personalistka