Predmetové komisie

Predmetové komisie

Odborné predmety (OP)                 Ing. Beáta Sárossyová
Prírodovedné predmety a ekonomika (PPE) Ing. Mgr. Slavomila Lengyel Macková
Spoločenskovedné predmety a ľudské práva (SVPĽP) Mgr. Renáta Juhászová
Slovenský jazyk a cudzie jazyky (SJLCJ) PhDr. Mária Ferenčíková
Telovýchovné a športové predmety (TŠP) Mgr. Maroš Vikartovský
Odevné predmety (OP) Magdaléna Marčáková