Vedenie školy

Vedenie Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach:

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Košiciach

PaedDr. Zuzana Lenártová

e-mail: sekretariat@sostke.sk, sos.technicka.kosice@gmail.com, Zuzana.Lenartova.edu@vucke.sk

telefón: 055 62 28031, mobil: 0948 033 725

Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Ivana Hostovičaková

ivana.hostovicakova@sostke.sk

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov

Ing. Slávka Šoltésová

slavkas13@gmail.com

Hlavný majster na úseku praktického vyučovania

Ing. Tomáš Belobrad

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie na elokovaných pracoviskách

Ing. Igor Poprocký

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve

Ing. Tomáš Belobrad

Vedúca vychovávateľka poverená vedením školského internátu

MVDr. Anna Kondorová

kondorova.anna@gmail.com

Vedúca úseku ekonomiky a vnútornej správy

Mgr. Ingrid Anderovská

ingrid.anderovska@vucke.sk

Vedúca reverátu personálnej, mzdovej a sociálnej práce

-

Výkon ďalších činností:

Hlavní majstri

Mgr. Alena Sotáková, Ing. Peter Koščo

Vedúci predmetových komisií:

PhDr. Mária Ferenčíková, PK pre slovenský jazyk a lit., cudzie jazyky

Mgr. Renáta Juhászová, PK pre spoločensko-vedné predmety a ľudské práva

Ing. Mgr. Slavomila Lengyel Macková, PK pre prírodovedné predmety, informatiku a ekonomiku

Ing. Beáta Sárossyová, PK pre stavebné, strojárske a drevárske odborné predmety

Mgr. Maroš Vikartovský, PK pre telesnú a športovú prípravu

Predsedníčka rady školy:

Ing. Mgr. Slavomila Lengyel Macková

Výchovná poradkyňa:

Ing. Hana Nováková

Koordinátor vo výchove a vzdelávaní:

Mgr. Maroš Vikartovský

Koordinátorka ASc agendy, rozvrh, zastupovania učiteľov a mesačných výkazov:

Ing. Slávka Šoltésová

Projektový manažér projektov podporovaných EÚ:

-

Koordinátorka činností školského parlamentu

Mgr. Jarmila Berry

Predseda školského parlamentu

Dominik Cimerman

Koordinátorka rady rodičov:

Ing. Hana Nováková

Koordinátorka pre ľudské práva:

Mgr. Renáta Juhászová

Koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+:

Mgr. Dorota Golianová

Metodik SOČ

Ing. Beáta Sárossyová, Ing. Iveta Gotthardtová

Kronika

PhDr. Jana Klimeková Darfid

Záležisti žiakov, potvrdenia, ISIC a ITIC preukazy,  archív, monitorovanie ASC agendy 

Katarína Kováčová

Rezortný informačný systém (RIS)

Katarína Kováčová