Vedenie školy

Vedenie Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach:

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Košiciach

PhDr. Ján Pituch

e-mail: jan.pituch.edu@vucke.sk, sekretariat@sostke.sk, sos.technicka.kosice@gmail.com

telefón: 055 62 28031, mobil: 0918 384 930

 

Štatutárny zástupca riaditeľa školy

PhDr. Milan Lazorčák

milan.lazorcak@sostke.sk

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie

Ing. Slávka Šoltésová

slavkas13@gmail.com

Poverený zástupca pre praktické vyučovanie

Ing. Tomáš Belobrad

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie na elokovaných pracoviskách

Ing. Igor Poprocký

igor.poprocky@gmail.com

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve

Ing. Tomáš Belobrad

Vedúca vychovávateľka poverená vedením školského internátu

MVDr. Anna Kondorová

kondorova.anna@gmail.com

Vedúca úseku ekonomiky a vnútornej správy

Mária Koranová

koranova@centrum.sk

Výkon ďalších činností:

Hlavní majstri

Mgr. Alena Sotáková,  Igor Maďoran

Vedúci predmetových komisií:

Mgr. Katarína Krištofová, PK pre slovenský jazyk a lit., cudzie jazyky

Mgr. Renáta Juhászová, PK pre spoločensko-vedné predmety a ľudské práva

Mgr. Ing. Slavomila Lengyel Macková, PK pre prírodovedné predmety, informatiku a ekonomiku

Ing. Beáta Sárossyová, PK pre stavebné, strojárske a drevárske odborné predmety

Mgr. Maroš Vikartovský, PK pre telesnú a športovú prípravu

Predsedníčka rady školy:

Ing. Daniela Kožárová

Výchovná poradkyňa:

Ing. Katarína Goldová

Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov:

Ing. Daniela Kožárová

Koordinátorka ASc agendy, rozvrh

Ing. Slávka Šoltésová

Koordinátorka zastupovania učiteľov a mesačných výkazov:

Ing. Alena Petrušková

Projektový manažér projektov podporovaných EÚ:

PhDr. Milan Lazorčák

Koordinátorka žiackej školskej rady:

Mgr. Jana Butalová

Predseda žiackej školskej rady:

Roman Hudák

Koordinátorka rady rodičov:

Ing. Hana Nováková

Koordinátorka pre ľudské práva:

Mgr. Renáta Juhászová

Koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+:

Mgr. Dorota Golianová

Metodik SOČ

Ing. Beáta Sárossyová

Kronika

Ing. Iveta Vargová

Záležisti žiakov, potvrdenia, ISIC a ITIC preukazy,  archív, monitorovanie ASC agendy a RIS

Katarína Kováčová