História školy

Vznik a vývoj školy

Škola vznikla v roku 1949 ako učňovské zariadenie - stredisko pracujúceho dorastu pri národnom podniku Stavomontáže v Košiciach. Odborné učilište č. 1 pri národnom podniku Pozemné stavby na Jesennej ulici v Košiciach bolo zriadené v roku 1956 z učilišťa štátnych pracovných záloh, ktoré existovalo od roku 1955. Odborné učilište č. 2 existovalo od roku 1956 v Košiciach - Šaci a jeho predchodcom bolo stredisko pracujúceho dorastu na Hornom Bankove, ktoré vzniklo v roku 1950. Odborné učilište č. 3, ktorého rokom vzniku bol rok 1957 bolo zriadené zo strediska pracujúceho dorastu pri národnom podniku Stavomontáže Košice. Tieto tri odborné učlištia pripravovali kvalifikovaných odborníkov v odboroch elektromechanik, zámočník, vodoinštalatér, stolár, neskôr murár, maliar, parketár, obkladač a klampiar.Dňa 18.10. 1961 Pozemné stavby začali s výstavbou nového učilištného komplexu, do ktorého sa uvažovalo zlúčiť všetky tri odborné učilištia Pozemných stavieb.  V rokoch 1963 a 1964 došlo k zlúčeniu troch učilíšť a vzniklo Odborné učilište pri Pozemných stavbách, n. p. Košice na Kukučínovej ulici. V  areáli bola nová budova školy, dielne, školský internát, celý výchovno-vzdelávací proces už zabezpečovali interní pedagogickí zamestnanci. Škola od 1.9.1979 získala názov Stredné odborné učilište stavebné pri Pozemných stavbách, n. p. Košice. Určitý čas bolo zriaďovateľom školy Generálne riaditeľstvo výrobno-hospodárskej jednotky (VHJ) Pozemné staviteľstvo v Košiciach. Učitelia boli vedení ako zamestnanci Krajského národného výboru v Košiciach, zamestnávateľom ostatných zamestnancov - majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a nepedagogických zamestnancov boli Pozemné stavby. Ďalším dôležitým medzníkom vo vývoji školy bol 1. január 1991, kedy došlo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky k odlúčeniu od Pozemných stavieb, škola nadobudla právnu subjektivitu a stala sa štátnou príspevkovou organizáciou. Jej zriaďovateľom bolo Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky. V nasledujúcich rokoch bolo zriaďovateľom Ministerstvo hospodárstva SR, neskôr Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a od 1. 7. 2001 Krajský úrad v Košiciach.Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom na základe prijatej legislatívy od 1. 7. 2002. Na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Košický samosprávny kraj zmenil od 1. 9. 2008 názov školy na Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice.Dodatkom k zriaďovacej listine bol názov doplnený a od 1. 1. 2009 škola existuje pod názvom 

Stredná odborná škola technická,  Kukučínova 23, Košice.

Škola v minulosti

Riaditelia školy

 • 950 – 1952 Ondrej Sokol 
 •   1952 – 1960 Július Novotný
 •    1960 – 1961 Michal Sedrovič
 •        1961 – 1963 Karol Levandovský
 •       1964 – 1970 Dr. Ondrej Palotai
 •   1970 – 1972 Štefan Mihaľov
 •         1972 – 1977 Karol Šandal         
 • 1977 – 1989 Michal Gábor
 •                    1989 – 1998 Mgr. Alexander Juraševský
 •       1998 – 2006 Ing. Michal Mitrík
 •       2006 – 2008 Ing. Katarína Bílá
 •      2008 – 2024 PhDr. Ján Pituch
 •                           2024 - súčastnosť PaedDr. Zuzana Lenártová