Záujemcom o štúdium

3178 F Výroba konfekcie

2-ročný učebný odbor

Názov školského vzdelávacieho programu

Asistent technika pre navrhovanie odevov

Kód a názov ŠVP

31 Textil a odevníctvo , 2013-762/1845:2-925

Kód a názov študijného odboru

3178 F výroba konfekcie

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy s nedokončeným základným vzdelaním

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

 

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o záverečnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 2C – nižšie stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác s uplatnením vo veľkých, stredne veľkých aj malých firmách v textilnom, odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a v oblasti stredných alebo drobných prevádzok, služieb, v oblasti stravovacích služieb, poľnohospodárskej výroby a sociálnych zariadení

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania

Dvojročný učebný odbor pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním zameraný na pomocné práce krajčírskeho a odevného zamerania. 

SkVP-VKF_qr.pdf