Záujemcom o štúdium

3693 K Technik energetických zariadení budov

 4-ročný študijný odbor 

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Technický pracovník v oblasti energetických zariadení budov

Kód a názov ŠVP

36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925

Kód a názov študijného odboru

3693 K technik energetických zariadení budov

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o maturitnej skúške

- výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti technických energetických zariadení v stavebníctve, ktorý vykonáva: - montáž, údržbu, opravu a predpísané skúšky rozvodov technických zariadení

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- pomaturitné štúdium v danom odbore alebo v príbuzných odboroch

- vysokoškolské štúdium v danom odbore alebo v príbuzných odboroch

- rekvalifikačné kurzy

Profil absolventa študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov

Absolvent študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Prehĺbenie odbornej prípravy je možné formou špeciálnych účelových kurzov, ktorých príprava je organizovaná počas odborného výcviku ako je základný kurz zvárania plameňom Z – G1 (vrátane rezania kyslíkom), spájkovania plameňom Z – L (nerez, oceľ, liatina, meď, bronz, mosadz, hliník)   a zvárania plastov Z – U / P (rúry a tvarovky na tupo a zváranie elektrotvaroviek). Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia získa odbornú spôsobilosť pre spájanie rôznych druhov materiálov pre montáž, údržbu a opravu energetických zariadení budov a malých prevádzok. Po absolvovaní študijného odboru je schopný získané vedomosti a zručnosti uplatniť na súčasnom trhu práce vo firme ako zamestnanec, po určitej praxi aj ako živnostník pri výkone samostatne zárobkovej činnosti alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole príslušného technického charakteru. Je pripravený dopĺňať si najnovšie poznatky, ale aj zvyšovať si svoju odbornú kvalifikáciu v rámci celoživotného vzdelávania. Po absolventoch tohto odboru je veľký dopyt na trhu práce.

SkVP-TEZ.pdf