Záujemcom o štúdium

3686 F Stavebná výroba

2-ročný učebný odbor

Názov školského vzdelávacieho programu

Asistent technika na stavbách

Kód a názov ŠVP

36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925

Kód a názov študijného odboru

3686 F stavebná výroba

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy s nedokončeným základným vzdelaním

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

 

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o záverečnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 2C – nižšie stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.

 

Dvojročný učebný odbor pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním zameraný na pomocné stavebné práce.

SkVP-SV_qr.pdf