Záujemcom o štúdium

3964 M Ochrana osôb a majetku pred požiarom

4-ročný študijný odbor

Názov školského vzdelávacieho programu

Technický pracovník ochrany osôb a majetku pred požiarom

Kód a názov ŠVP

39 špeciálne technické odbory, 2014-2143/30016:9-10E0

Kód a názov študijného odboru

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálovom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom i v štátnom sektore; v oblasti informatiky, polytechniky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tvorby a ochrany životného prostredia.

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- pomaturitné štúdium

- študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Profil absolventa študijného odboru 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Absolvent študijného odboru 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom sa  uplatní:

ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch,

v technickej príprave výroby,

v materiálovom hospodárstve,

pri administratívnych činnostiach v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva,

v súkromnom i v štátnom sektore;

v oblasti informatiky, polytechniky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tvorby a ochrany životného prostredia. 

Po získaní odbornej spôsobilosti môže pracovať ako technik požiarnej ochrany,

alebo špecialista požiarnej ochrany.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania vykonávať činnosti na týchto pozíciách:

technik – majster so zameraním na požiarnu ochranu,

 technik - prevádzkový dispečer

 technik – technológ požiarnej ochrany

 technik - kontrolór kvality protipožiarnych stavieb.

Absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške a môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.