Aktuality

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024/2025 - VOĽNÉ MIESTA PRE 2. KOLO

 

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici 23 v Košiciach

 v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy oznamuje, že dňa 18.06.2023 o 9.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka študijných odborov pre školský rok 2024/2025.

Voľné miesta

Študijné odbory

4-ročné:

Mechanik hasičskej techniky - 3 miesta

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení - 1 miesto

Technik vodár vodohospodár - 11 miest

Technik energetických zariadení budov - 16 miest

Učebné odbory

3-ročné:

Murár - 5 miest

Stolár - 4 miesta

Maliar - 5 miest

Krajčír-DO - 6 miest

2-ročné:

Stavebná výroba - 9 miest

Výroba konfekcie - 2 miesta

Prijímacie skúšky do učebných odborov sa nekonajú!

Kritéria: prijimacie_konanie_-_kriteria.pdf

Prihláška: prihlaska.pdf

Prihlášku je potrebné doručiť do 10. 06. osobne na študijné oddelenie alebo prostredníctvom edupage.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení: potvrdenie-o-nastupeni_nenastupeni-na-studium-3.pdf

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: potvrdenie-o-zdrav-sposobilosti-ziaka.pdf

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení zašlite oskenované e-mailom na studijne@sostke.sk alebo cez Edupage najneskôr do: 

               26. 06. 2024, následne zaslať originál osobne alebo poštou na študijné oddelenie SOŠT.