Aktuality

Prijímacie konanie v roku 2021 pre školský rok 2021/2022

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO  KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, 040 01 Košice môže pre školský rok 2021/2022 prijať nasledujúci počet žiakov v stanovených odboroch:

 

kód odboru

Názov odboru

Počet tried

Plán

Študijné odbory

2447 K

mechanik hasičskej techniky

1

30 ž

2697 K

mechanik elektrotechnik

1

12 ž

3658 K

mechanik stavebno-inštalačných zariadení

1

20 ž

3667K

technik vodár vodohospodár

1

18 ž

3693 K

technik energetických zariadení budov

1

12 ž

Trojročné učebné odbory

3152 H 02

krajčír - dámske odevy

0,5

12 ž

3355 H

stolár

0,5

12 ž

3661 H

murár

0,5

17 ž

3675 H

maliar

0,5

9 ž

 

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

   

3178 F

výroba konfekcie

neurčené

3686 F

stavebná výroba

neurčené

 

 

Termíny I. kola prijímacieho konania

Prvý termín – 3. máj 2021 (5. 5. 2021 – pri veľkom počte uchádzačov)

Druhý termín – 10. máj 2021 (11,  5. 2021 pri veľkom počte uchádzačov)

A. Študijné odbory

V zmysle § 65 ods. 2 Zákona č, 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ SOŠ technickej v Košiciach  určuje pre všetky študijné odbory a oba termíny kritériá prijímania žiakov na základe:

 1. výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z matematiky;
 2. na základe prospechu zo ZŠ
 3. účasti na predmetových olympiádach, športových súťažiach a súťažiach zručností

I. Kritériá pre prijímanie žiakov do študijných odborov pre oba termíny:

O celkovom poradí uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je výsledný súčet bodov za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, za bonifikáciu za prospech na ZŠ a za bonifikáciu za súťaže.

I. 1 Maximálny počet bodov na písomnej prijímacej skúške

- slovenský jazyk a literatúra (test zo základného učiva ZŠ) - 20 bodov

- matematika (test zo základného učiva ZŠ) - 20 bodov

Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa minimálne 5 bodov. V prípade, ak sa nebude konať písomná forma prijímacej skúšky (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR), všetci uchádzači vyhoveli prijímacej skúške.

I. 2 Bonifikácia za prospech

I. 2. 1 Priemerný prospech polročnej klasifikácie v 9. ročníku – maximálne 10 bodov

- za priemerný prospech 1,00 – 1,7                                                           10 bodov

- za priemerný prospech 1,71- 2,0                                                            8 bodov

- za priemerný prospech 2,01 – 2,3                                                           6 bodov

- za priemerný prospech 2,31 – 2,6                                                           4 bodov

- za priemerný prospech 2,61 – 3,0                                                           2 body

- za priemerný prospech nad 3,0                                                               0 bodov

I. 2. 2 Prospech z preferenčných predmetov – maximálne 16 bodov

 • fyzika
 • prvý cudzí jazyk (anglický, nemecký)
 • telesná výchova (telesná a športová výchova)
 • technika (technické práce)

Spôsob prideľovania bodov:

Za každý predmet môže uchádzač získať maximálne 4 body (ak sú obidve jednotky), minimálne 0 bodov (ak sú obidve pätorky). Výsledný bodový zisk je priemerom bodovej hodnoty dvoch známok v každom predmete. Celkový maximálny zisk za všetky za všetky predmety je 16 bodov.

Známka

Body

Známka

Body

Známka

Body

Známka

Body

Známka

Body

1

4

2

3

3

2

4

1

5

0

 • Príklad: fyzika – ôsmy ročník – 3 (2 body), deviaty ročník – 2 ( 3 body). Priemer – 2,5 bodu

V prípade, ak žiak mal profilový predmet v nižšom ako deviatom ročníku (napríklad technika je v siedmom a ôsmom ročníku), započítavajú sa známky z posledných dvoch polrokov hodnotených na vysvedčení. V prípade, že žiak z objektívnych príčin (pandémia) z daných predmetov nebol hodnotený, započítava sa priemerná hodnota možného bodového zisku v predmete. (napríklad – nehodnotená telesná výchova – získa 2 body).

I. 3. Bonifikácia za súťaže

Do celkového súčtu budú pridelené body za predmetové olympiády, športové súťaže a súťaže zručnosti technického zamerania organizované MŠVVaŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi, kultúrnymi strediskami alebo organizovanými DHZ konanými počas 7. až 9. ročníka ZŠ, t. j. v období od 1. 9. 2018 do 16. 4. 2021. Za každú súťaž sú prideľované len raz – za najvyššiu úroveň, maximálne tri druhy súťaže. Maximálny možný počet bodov je 18 bodov.

- okresné kolo : 2 body

- krajské kolo : 4 body

- celoslovenské kolo : 6 bodov

Súťaže musia byť doložené kópiami diplomov (aj účastníckych) na športových súťažiach, súťažiach zručností, alebo olympiádach doložených najneskôr do 16. apríla 2021.

Celkový počet bodov, ktoré uchádzač môže získať, je 84 bodov.

Celkové poradie sa určí ako súčet získaných bodov v bodoch I. 1 až I. 3. Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov zostupne. Úspešným uchádzačom v každom odbore je ten, ktorý sa umiestni v celkovom poradí do stanoveného počtu možných prijatých žiakov.

O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o individuálne začlenenie v bežnej triede strednej školy 
 • individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, podľa ktorého bol vzdelávaný na základnej škole
 • aktuálnej správy o psychologickom alebo špeciálno-pedagogickom vyšetrení
 • žiadosti o úpravu prijímacej skúšky (ak o ňu majú zákonní zástupcovia žiaka záujem)

II. Kritériá v prípade rovnosti bodov

Riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:

 1. podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. má vyšší počet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
 3. získal väčší počet bodov za bod I. 3
 4. získal väčší počet bodov za bod I. 2. 2
 5. mal lepší priemer známok na polročnom vysvedčení

B. Učebné odbory

I. Kritériá pre prijímanie žiakov do trojročných učebných odborov pre oba termíny:

Pre všetky trojročné učebné odbory platí jednotné kritérium ukončenia 1. polroka 9. ročníka a predpoklad ukončenia 2. polroka 9. ročníka.

V odbore murár sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť potvrdená na prihláške, najneskôr doloženej do 16. 4. 2021

I. 1 Bonifikácia za prospech

I. 2. 1 Priemerný prospech polročnej klasifikácie v 9. ročníku – maximálne 10 bodov

- za priemerný prospech do 2,5                                                                10 bodov

- za priemerný prospech 2,51 - 3,0                                                           6 bodov

- za priemerný prospech 3,01 – 3,5                                                           3 body

- za priemerný prospech nad 3,5                                                               0 bodov

I. 2. 2 Prospech z preferenčných predmetov – maximálne 8 bodov

Uchádzač môže získať body za známky z predmetov technika a telesná výchova na poslednom vysvedčení podľa tabuľky

Známka

Body

Známka

Body

Známka

Body

Známka

Body

Známka

Body

1

4

2

3

3

2

4

1

5

0

I. 3. Bonifikácia za súťaže

Do celkového súčtu budú pridelené body za športové súťaže a súťaže zručnosti technického zamerania organizované MŠVVaŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi, kultúrnymi strediskami alebo organizovanými DHZ konanými počas 7. až 9. ročníka ZŠ, t. j. v období od 1. 9. 2018 do 16. 4. 2021. Za každú súťaž sú prideľované len raz – za najvyššiu úroveň, maximálne tri druhy súťaže. Maximálny možný počet bodov je 18 bodov.

- okresné kolo : 2 body

- krajské kolo : 4 body

- celoslovenské kolo : 6 bodov

Súťaže musia byť doložené kópiami diplomov (aj účastníckych) na športových súťažiach, súťažiach zručností, alebo olympiádach doložených najneskôr do 16. apríla 2021.

Celkový počet bodov, ktoré uchádzač môže získať, je 36 bodov.

Celkové poradie sa určí ako súčet získaných bodov v bodoch I. 1 až I. 3. Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov zostupne. Úspešným uchádzačom v každom odbore je ten, ktorý sa umiestni v celkovom poradí do stanoveného počtu možných prijatých žiakov.

V prípade rovnosti bodov riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:

 1. podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za bod I. 3
 3. získal väčší počet bodov za bod I. 2. 2
 4. mal lepší priemer známok na polročnom vysvedčení

II. Kritériá pre prijímanie žiakov do dvojročných učebných odborov pre oba termíny:

Pre všetky dvojročné učebné odbory platí jednotné kritérium – predpoklad neukončenia 9. ročníka ZŠ.

C. Záverečné ustanovenia

Podmienky a kritériá prerokovala pedagogická rada 15. februára 2021 a odporučila ich riaditeľovi školy schváliť a zverejniť.

Riaditeľ školy do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy, mailom, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. Proti rozhodnutiu riaditeľa  o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

Žiaci, ktorí vyhoveli ale boli neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí pošlú potvrdenie o nenastúpení na štúdium, resp. nezašlú potvrdenie o nastúpení v stanovenej lehote. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie, čím potvrdí pretrvávajúci záujem o štúdium.

Úspešný uchádzač prijatý na štúdium, doručí najneskôr do 25. mája 2021 záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy, naskenovaním tlačiva a odoslaním na e-mail školy sos.technicka.kosice@gmail.com alebo poštou na adresu SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č, 2021/10124:1-A1810 z 26. januára 2021 potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo zašle potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľ školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

Po potvrdení nástupu žiaka na štúdium zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka. Dátum a podmienky pre vyplnenie evidenčného listu žiaka včas uvedieme.

 

Košice 15. február 2021                                                                                                                                                                                    PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT