Aktuality

Oznam

Odvolávajúc sa na manuál „Návrat do škôl 2021“ vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR platným od 8. februára 2021 a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 (platného od 8. februára 2021) a s Uznesením Vlády SR č. 77 účinným od 6. februára 2021 a v nadväznosti na e-mail z KSK zo dňa 25. februára.2021 riaditeľ školy oznamuje, že prezenčná výučba žiakov končiacich ročníkov, teda maturitného 4. ročníka, 3. ročnika učebných odborov murár, stolár, strechár a 2. ročníka učebných odborov stavebná výroba a výroba konfekcie sa začne od pondelka 1. marca 2021.
Uvedeni žiaci budú mať prezenčné vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Žiaci , ktorí nebudú prítomní na vyučovaní, budú evidovaní ako chýbajúci. Výnimku budú mať žiaci, ktorí sú ubytovaní v Školskom internáte.
Cieľom prezenčného vyučovania bude predovšetkým príprava na maturitné a záverečné skúšky so zameraním hlavne na praktické vyučovanie.
Školský internát nebude v prevádzke a preto žiaci, ktorí sú ubytovaní v Školskom internáte budú z vyučovania ospravedlnení.
Stravovanie zamestnancov a žiakov v školskej jedálni v pondelok 1. marca 2021 nebude zabezpečené. V prípade záujmu o obedy sa stravovanie žiakov končiacich ročníkov a zamestnancov začne 2. marca 2021.
Všetky ostatné - nekončiace ročníky budú aj naďalej od 1. marca 2021 pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.
Všetci zamestnanci aj žiaci sa pri príchode do školy v pondelok 1. marca 2021 preukážu negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne potvrdením od lekára, alebo formou SMS z NCZI, potvrdzujúcou, že prekonali COVID-19 a majú platnú výnimku z testovania. Plnoletý žiak, ktorý nebude mať platný negatívny test, alebo vyššie uvedenú výnimku z testovania sa nebude môcť zúčastniť prezenčnej formy vzdelávania.
Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky, po celý čas v škole mať respirátor FFP2 a v rámci možností dodržiavať odstupy.
Na testovanie zamestnancov a plnoletých žiakov odporúčame zatiaľ využiť existujúce MOM (mobilné odberové testovacie miesta) - mnohé poskytujú objednávkový systém, cez ktorý sa žiaci a zamestnanci môžu pohodlne prihlásiť a bude im zaslaná potvrdzovacia SMS s časom testovania).
Žiaci, ktorí dochádzajú z čiernych okresov podľa COVID automatu môžu nastúpiť na výučbu v prípade, že sa preukážu negatívnym antigénovým testom.
Študijné oddelenie bude požiadavky žiakov zabezpečovať prostredníctvom triednych učiteľov, učitelia požiadavky žiakov budú umiestňovať do priečinka v zborovni.
RÚVZ môže sprísniť ďalšie opatrenia s vplyvom na priebeh výučby, preto sa, prosím, riaďte vždy aktuálnym regionálnym COVID automatom: automatom: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku.
V prípade akýchkoľvek ďalších opatrení prijatých RÚVZ a ďalšími orgánmi vás budeme včas informovať.
PhDr. Ján Pituch, riaditeľ